Baza wiedzy

Baza wiedzy

 

Artykuły o tematyce ekonomicznej

Głównym zadaniem artykułów na tematy merytoryczne związane z moimi usługami jest uświadomienie potencjalnym Zleceniodawcom istoty wielu problemów kojarzących się z wyceną tak biznesu, jak i powiązanych z nim aktywów niematerialnych, które to problemy systematycznie pojawiają się w licznych zapytaniach ofertowych, które są do mnie kierowane. Korzystając zatem z możliwości, które stwarza platforma internetowa, chciałbym podzielić się z osobami korzystającymi z tego serwisu kilkoma uwagami i spostrzeżeniami natury mniej lub bardziej ogólnej. Dzięki temu, mam taką nadzieję, przekonam ich do pewnych poglądów i oszczędzimy czas w bezpośredniej rozmowie, skupiając się na pryncypiach, a nie na sprawach natury ogólnej.

 
Proszę zatem skorzystać z menu pod tytułem "ARTYKUŁY (BAZA WIEDZY)" i uaktywnić interesujący Państwa tekst. Zapraszam także oczywiście do dyskusji, jeśli Państwo uznacie, że macie w danym zakresie coś cennego do uzupełnienia lub nawet polemiki. Pamiętajmy bowiem, że uczymy się wszyscy, a zatem każdy głos w zakresie merytorycznym uznam niewątpliwie za cenny i wnoszący coś nowego do istoty omawianych zagadnień.
Czwartek, Kwiecień 28, 2016, 16:30
Czy polski biznes [szczególnie z sektora MŚP] powinien się interesować swoimi aktywami niematerialnymi, np. własną marką? Oczywiście nie tylko i wyłącznie w ramach procesów optymalizacji podatkowej. Podejmuję próbę wyjasnienia, dlaczego odpowiedź uznaję za twierdzącą...
Dlaczego wycena aktywów niematerialnych jest tak istotna w efektywnym prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców?

Tzw. nowa ekonomia lansowana szczególnie przez ostatnie dekady XX wieku zmieniła sposób postrzegania wartości biznesu. Tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstw oryginalnie kładły nacisk na ich substancję majątkową sugerując, iż ta współtworzy wartość biznesu w bardzo istotnym stopniu (koncepcja metod majątkowych oraz metod mieszanych wyceny). Silny rozwój konkurencji w każdym dosłownie zakresie działalności gospodarczej uzmysłowił przedsiębiorcom i inwestorom, że samo podsianie nawet najbardziej nowoczesnego majątku produkcyjnego nie gwarantuje sukcesu.

Zwrócono wówczas uwagę na kwestie związane z zarządzaniem, czyli potencjałem typowo ludzkim, ukrytym w zdolnościach i predyspozycjach pracowników konkurujących przedsiębiorstw, tak samych zarządzających, jak i personelu technicznego. Dostrzeżono, że jakkolwiek samych predyspozycji nie da się na zawsze przypisać do danego podmiotu gospodarczego ze względu na mobilność kapitału ludzkiego, to pewne obszary odwzorowują się w świadomości odbiorców produktów i usług, wpływając bardzo silnie na ich decyzje zakupowe.

Takim właśnie elementem w szczególności okazała się marka, równoważna w kontekście formalnoprawnym prawu z rejestracji do znaku towarowego. Okazało się, że stanowi ona bardziej trwały element, niż niejeden wymagany przez nadzór techniczny certyfikat czy świadectwo pochodzenia produktu. Marka jednak zaczęła pełnić rolę daleko istotniejszą, niż tylko element marketingu, a mianowicie instrument kształtujący rachunkowość i pośrednio wpływający na ograniczanie podstawy do opodatkowania przedsiębiorstw. Wzorem rachunkowości europejskiej i światowej także w Polsce aktywo to uznawane jest za składnik majątku, który w określonych okolicznościach podlega amortyzacji podatkowej, a nie tylko bilansowej.

Marka posiada szczególne wyróżniki w kontekście wartości dla przedsiębiorców, jakkolwiek oczywiście nie jest jedynym czynnikiem kształtującym potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw. Do czynników wpływających na kształtowanie tego potencjału zaliczamy także w szczególności takie aktywa, jak: know-how (w tym technologie), patenty, koncesje, licencje, prawa do projektów, prawa do oprogramowania komputerowego, wzory przemysłowe. Wszystkie one wpływają lub co najmniej mogą wpływać na kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, a wpływ ten jest warunkowany przede wszystkim świadomością inwestorów, co do występowania tych czynników w działalności gospodarczej, czyli ich identyfikacją i pomiarem.

W obecnej dobie, nawet w warunkach silnego światowego kryzysu finansowego i jego dalekosiężnych skutków dla gospodarki, przedsiębiorstwa giełdowe podlegają wycenom publicznym, zwanym kapitalizacją, w ramach których sama wartość księgowa majątku rzeczowego oraz obrotowego nie odgrywa najczęściej decydującej roli. Tzw. Zachód od dawna już stosuje zarządzanie przedsiębiorstwami oparte na szczególnej roli aktywów niematerialnych i gospodarki innowacyjnej. Jest to dziś niewątpliwie wyzwanie wobec wszystkich gospodarek narodowych, które w wyścigu technologicznym chcą zachować zauważalne miejsce.
Dlaczego dla polskich przedsiębiorstw wycena wartości niematerialnych (w tym marek) ma tak duże znaczenie? Oto kilka logicznych powodów:

  1. Polski biznes kojarzony jest od początku transformacji ustrojowej z niedostatkiem kapitału, rozumianego jednak dosłownie, jako brak adekwatnych do potrzeb rozwojowych zasobów gotówkowych. Tymczasem wartość intelektu i szeroko rozumiana własność intelektualna to ta część „niewidzialnego", niematerialnego majątku, która paradoksalnie nie zawsze jest warunkowana dużymi zasobami kapitałowymi, a która przecież w kontekście zasad rachunkowości jest traktowana, jako realna część posiadanego kapitału. Innymi słowy poprzez odpowiednie działania polski przedsiębiorca może wykazać, że faktycznie posiada daleko większy kapitał, niż wynikałoby to z suchych zapisów aktualnego bilansu.

  2. Nawiązując do poprzedniego punktu stwierdzenie, że polski biznes nie jest w stanie w zasadzie konkurować z zachodnimi korporacjami z powodu niedoinwestowania, nie do końca jest prawdziwe i niepodważalne. Braki kapitałowe może i powinien równoważyć potencjałem własnych wartości intelektualnych (kapitałem intelektualnym), lepszą znajomością mentalności uczestników danego segmentu polskiego rynku i wreszcie posiadaniem wiedzy i umiejętności, które nie muszą być analogiczne w przypadku konkurentów zachodnich. Szczególnie spektakularne przykłady to marki „Wedel" oraz „Okocim", które obroniły się, pomimo wielu wysiłków zagranicznych posiadaczy praw do nich w Polsce, aby je zastąpić markami obcymi. Mimo tych wysiłków popartych dużymi pieniędzmi nie udało im się to.

  3. Polska jest krajem, gdzie społeczeństwo uczy się dopiero zasad gospodarczych opartych na wolnorynkowej ekonomii, ale to samo dotyczy też w dużym stopniu polskich przedsiębiorców. Ci w bardzo dużej liczbie nie są w stanie realnie ocenić, czy ich biznes był dotychczas i jest obecnie opłacalny. Najczęściej panuje pogląd, że opłacalny to taki biznes, który generuje zyski, a nie straty, a jest to pogląd z gruntu fałszywy, co najmniej niewystarczający dla określenia, czy rzeczywiście biznes jest opłacalny. Opłacalność mierzy się stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, a nie sprzedaży. W bezpośrednim ujęciu można wykazać, że potwierdzona analitycznie opłacalność biznesu wiąże się z faktem posiadania i stosowania przez przedsiębiorcę aktywów niematerialnych. Zatem ich pomiar jest związany z oceną potencjału oraz ekonomiczną opłacalnością prowadzonej działalności gospodarczej.

  4. Pomiar wartości aktywów niematerialnych pozwala w doskonały sposób na monitorowanie potencjału przedsiębiorstwa i stanowi jednocześnie jakby sygnał ostrzegawczy dla firm, w których perspektywy rysują się mniej korzystnie, niż dotychczas. Dlatego identyfikacja i pomiar aktywów niematerialnych powinien być standardową procedurą analityczną w przedsiębiorstwach, przeprowadzaną co najmniej raz w roku.

  5. Aktywa niematerialne stanowią niewątpliwą wartość majątkową przedsiębiorstw, która może być zasadniczą kartą przetargową w przypadkach, gdy przedsiębiorca nosi się z zamiarem lub nawet zostaje zmuszony przez okoliczności zewnętrzne do likwidacji swojego biznesu. Jego priorytetem jest wówczas upłynnienie przedsiębiorstwa czyli sprzedaż. Może się okazać i często tak bywa, że największa wartość pieniężna powinna zostać przypisana nie do aktywów rzeczowych, a właśnie do niematerialnych.

  6. Zarządzanie aktywami niematerialnymi pozwala podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne. Innymi słowy przedsiębiorca dzięki posiadaniu świadomości, co do potencjału ekonomicznego własnych aktywów niematerialnych będzie trafniej podejmował decyzje, co do kierunków dalszego rozwoju własnego przedsiębiorstwa, unikając przy tym wielu kosztownych błędów.

  7. W kontekście perspektyw rozwojowych biznesu posiadanie realnie wartościowych aktywów niematerialnych (np. marki) pozwala na istotne zmniejszenie ryzyka perturbacji finansowych w przyszłości, a tym samym zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa. W tym kontekście marka wyróżnia się na tle innych aktywów niematerialnych, ponieważ większość z nich w kontekście praw ochronnych jest ograniczona (np. patenty do 20 lat, wzory przemysłowe do 25 lat). Tymczasem marka może być na rzecz przedsiębiorstwa chroniona w sposób ciągły i bezterminowy, w cyklach 10-letnich.

  8. Prawidłowo przeprowadzona wycena marki i/lub innych aktywów niematerialnych stanowi doskonały audyt ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa (nie należy tego mylić z audytem w wykonaniu biegłego rewidenta, nie chodzi tu bowiem o potwierdzenie prawidłowości spełniania przez podmiot norm rachunkowości). W związku z tym nie należy postrzegać tej procedury, jako wyłącznie uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiedzi na pytanie, ile jest potencjalnie warta jego marka firmowa. Gdyby tak miało być, nie warto na taką analizę wydawać pieniędzy. Każda wycena marki i innych składników IP [Intellectual Property – własność intelektualna] powinna bazować na realnej i rzetelnej ocenie perspektyw dalszej egzystencji rynkowej przedsiębiorstwa, popartej analizą działalności historycznej w ostatnich kilku latach. Tym samym przedsiębiorca winien zyskać wiedzę osoby patrzącej z zewnątrz w sposób bezstronny, jak kształtują się przedmiotowe perspektywy, a także jakie widać dla nich ryzyka i zagrożenia. Choćby z tego punktu widzenia wycena aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie spełnia rolę w możliwy sposób najszerszą, o cechach strategicznych. Dlatego warto taką wycenę okresowo podejmować.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage